Lars Winther Trio - Nordic By Nature - Review - 2007-10-22 - Holbæk Venstreblad (Denmark)Naturligt nordisk
Jazz

Lars Winther Trio giver et anderledes bud på nordisk jazz
Af: Ole Brandt

- Nordisk jazz er et nordisk begreb, siger pianisten Lars Winther i et interview i bladet Jazz Special i anledning af sin nye og anden cd, »Nordic By Nature«, med egen trio. Det skal forstås sådan, at man ude i Europa ikke rigtig kender til begrebet nordisk jazz, som vi ellers i de nordiske lande er meget glade for at referere til.
Og at der er en særlig nordisk tone, bygger Lars Winthers nye cd ikke blot på i teorien. Den er hørbar, selvom den ikke er entydig. Melankoli er det ord, der oftest bliver brugt til at indkredse begrebet. Eftertænksomhed er måske mere rammende.
På »Nordic By Nature«giver musikken sig god tid i et sjovt samspil mellem en ren akustisk lyd og diskrete lydeffekter, frembragt af blandt andet synthesizer og præpareret piano - det vil sige piano, hvor der er manipuleret med strengene, så det for eksempel på »Waltz for Noone« lyder hen ad en banjo. Bassisten Jesper Thorn og trommespilleren Victor Dybbroe bidrager til afsøgningen af nye lydbilleder - som når Dybbroe slår trommer med hænderne eller slår taktslag på siden af lilletrommen.
Hvordan de tre musikere arbejder i deres eget lille lydlaboratorium, kan man se på den medfølgende dvd fra indspilningen af nogle af numrene plus to, der ikke er med på cd´en. Billederne er sort-hvide og lige så stilfærdigt udtryksfulde som musikken, der kan minde om den eksperimenterende side af den svenske pianist Jan Johansson. Og han forbindes jo om nogen med en særlig nordisk jazztone.
Lars Winthers Trio spiller lørdag den 27. oktober i Musikhus Elværket i Holbæk. Holbæk Jazzklub står for koncerten, der også byder på en anden ung dansk gruppe, Exil.
~ obr@nordvest.dk

Lars Winther Trio:
»Nordic By Nature«.
Your Favorite Records.

Naturally nordisc
Jazz

Lars Winther Trio presents a different view on nordic jazz
By: Ole Brandt

- Nordic jazz is a nordic term, says pianist Lars Winther in an interview in the magazine Jazz Special, in relation to the release of his new and second cd, »Nordic By Nature«, with his own trio. This is understood in the way, that out in Europe, the term nordic jazz is not really known, though the nordic countries like very much to refer to it.
And that there's a certain nordic tone, is not just something Lars Winthers new cd builds on in theory. It is audible, though it is not unambigous. Melancholy is the word which is most oftenly used to summarize the term.
Thoughtfullness may be more precise.
On »Nordic By Nature« the music takes it's time in an interesting interplay between a purely acoustic sound and discrete sound-effects, brought on by a.o. synthesizer and prepared piano - i.e. piano, where the strings have been manipulated, so it, for example, on »Waltz for Noone« sounds somewhat similar to a banjo. Bassplayer Jesper Thorn and drummer Victor Dybbroe contribute to the search for new sound-images - as when Dybbroe plays the drums with his hands, or keeps the beat on the side of the snare-drum.
How the three musicians work in their own little sound-laboratory, you can see on the enclosed dvd from the recording of some of the tracks, along with two no on the cd. The pictures are black and white and just as quietly expressive as the music, which can bare resemblance to the experimental parts of the swedish pianist Jan Johanson. And he, more than anyone, is linked to the special nordic jazztone.
Lars Winthers Trio gives a concert saturday the 27th of October in Musikhus Elværket in Holbæk. Holbæk Jazzclub arranges the concert which also presents another young Danish Group, Exil.
~ obr@nordvest.dk

Lars Winther Trio:
»Nordic By Nature«.
Your Favorite Records.

Translated by: Lars Winther